FORMAND

Michael Bello Elgaard

Email: elhof@live.dk

Mobil: 87514249

NÆSTFORMAND

Michael Bødker

Email: kaalmich-michaelgdb@hotmail.com

Mobil: 22454080

PR-ANSVARLIG

Mathias Antonsen

Email: mathias_antonsen@hotmail.com

Mobil: 29644053

MEDLEMS ANSVARLIG

Louise Christensen

Mobil: 29878175

EMail: lscjomfru@gmail.com

Mobil: 26797266

KASSERER

Astrid Laursen

Mobil: 22562095

Email: amfl1985@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM

Rasmus Pedersen

Mobil: 28928011

Email: rasmus.pedersen123@hotmail.dk

VBK - VEDTÆGTER

§ 1 Foreningens navn og hjemsted


Foreningens navn er VEJRUMBRO BOLDKLUB. Foreningen er ejer af ejendommen matr. 5L. Vejrum by og sogn, beliggende Hovedgaden 15 a, Vejrumbro. Klubben er hjemme hørende i Viborg kommune.


§ 2 Foreningens formål


Foreningens formål er at dyrke al idræts virksomhed, der kan blive tilslutning til og i det omfang der er behov for.


§ 3 Medlemskab af organisationer


Foreningen er medlem af Dansk idrætsforbund og DGI og er undergivet af disse love og bestemmelser.


§ 4 Optagelse af medlemmer


Som aktiv eller passivt medlem kan enhver optages. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller et af udvalgene. Ved optagelse i foreningen bliver det nye medlem bekendtgjort med foreningens vedtægter. Et medlem kan deltage aktivt i flere idrætsgrene.


§ 5 Kontingent


Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent opkræves ratevis forud for aktive medlemmer, Bestyrelsen fastsætter rateinddelingen samt tidspunkt for rettidig betaling. For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud.


§ 6 Udmeldelse – eksklusion


Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelses har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingent restance udover 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel ekskluderer vedkommende. Ingen, der er udelukket pga. kontingent restance udover 3 mdr. kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den kommende ordinære generalforsamling. Ved længere varende skader/sygdoms tilfælde kan der søges om kontingent nedsættelse.


§ 7 Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. marts og bekendtgøres i et dagblad samt ved opslag i forretninger 14 dage forud. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, samt forældre/værge til medlemmer under 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling


⦁ Valg af dirigent
⦁ Bestyrelsens beretning for det forfaldne år – og uddeling af VBK pokal
⦁ Forelæggelse af regnskab til godkendelse for det forløbne år
⦁ Behandling af evt. indkomne forslag
⦁ Valg af bestyrelse og suppleanter
⦁ Valg af revisorer
⦁ Eventuelt


§ 9 Generalforsamlingens ledelse


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 16 og 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning foretages når et medlem af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det før afstemningen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens beslutningsprotokol.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelse og skal indkaldes, når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholde senest 1 mdr. efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne som for den ordinære generalforsamling.


§ 11 Foreningens ledelse


Foreningen ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelser i alle økonomiske og administrative spørgsmål. Bestyrelsen koordinerer foreningens drift og er bemyndiget til anliggender, der gælder helheden, samt vedligehold af klubhus og anlæg,


§ 12 Bestyrelse

Foreningen består af en bestyrelse på 6 medlemmer samt 1 suppleant.

Et flertal af bestyrelsen skal være myndige. Af bestyrelsen må kun afgå 3 det ene år og 3 det næste. Alle valg gælder for 2 år

I tilfælde af uenighed omkring beslutninger i foreningens bestyrelse, bliver der afholdt afstemning og flertallets beslutning vedtages.

Formanden har 2 stemmer, øvrige bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme.

Dermed er der 7 stemmer i bestyrelsen, der kan derfor altid træffes en afgørelse§ 13 Konstituering – tegningsret


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal konstituere sig på følgende måde: 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer og/eller kontingent opkræver, og 1 medlem til fællesområdet for idrætsforeninger i Viborg kommune. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomisk dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.


§ 14 Regnskab


Foreningens regnskabs år er kalender året. Bestyrelsen skal senes 8 dage før generalforsamlingen, afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.


§ 15 Revision


På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen, 2 revisorer.


§ 16 Ændringer af vedtægter


Forandringer af vedtægterne kan ske på en hver generalforsamling, når mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.


§ 17 Opløsning af klub


VBK kan kun opløses, såfremt det vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 1 mdr. mellemrum – følgende generalforsamlinger med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer på begge generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål eller nærmere beslutning af den sidste af de opløsende generalforsamlinger


§ 18 Hæftelse


VBK hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 19 Ikrafttræden


Disse love træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelser.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i VBK 1983
Ændringer i § 7 er vedtaget på generalforsamlingen i VBK 2002
Ændringer i § vedtaget på generalforsamlingen i VBK 2015
Ændring i 11 & 12 vedtaget på generalforsamlingen i VBK 2018
Tilføjet 18 vedtaget på generalforsamlingen i VBK 2021

VEJRUMBRO BOLDKLUB

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram